Google+

UN LUGAR MUY DIVERTIDO ♫ PLIM PLIM ♫ CANCIONES INFANTILES


♫ “HABÍA UN LUGAR QUE ERA TAN DIVERTIDO, ¿SABEN POR QUÉ?”♫ (canción trabalenguas)

LETRA:

Había un lugar que era tan divertido, ¿Saben por qué?
porque todo sonaba en la misma vocal,
con el mismo sonido, cantaban con “A”.
Haba an lagar qa ara tan davartada, ¿Saban par qá?
parqa tada sanaba an la masma vacal,
can al masma sanada, cantaban can “E”.
Hebe en leguer que ere ten devertede, ¿Seben per qué?
perque tede senebe en le mesme vequel,
quen el mesme senede, quenteben quen E
Había un lugar que era tan divertido, ¿Saben por qué?
porque todo sonaba en la misma vocal
con el mismo sonido cantaban con “I”.
Hibi in liguir qui iri tin divirtidi, ¿Sibin pir quí?
pirqui tibi sinibi in li mismi viquil,
quin il mismi sinidi quintibin quin “O”.
Hobo on logor qo oro ton dobortodo, ¿Sobon por qó?
porqo todo sonobo on lo mosmo vocol,
con ol mosmo sonodo contobon con “U”.
Hubu un lugur qu uru tun duburtudu, ¿Subun pur qú? Purqu tudu sunubu un lu musmu vucul
cun ul musmu sunudu cuntubun cun “A”
Había un lugar que era tan divertido ¿Saben por qué?
porque todo sonaba en la misma vocal,
con el mismo sonido, cantaban con “A”, “E”, “I”, “O”, “U”, ¡¡¡Sí!!!

ShareThis